Категории

Благодарим Ви за посещението !

Условия за ползване

Това са нашите условия за ползване.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ПРЕЗ УЕБ - САЙТА НА ”ВТК Сервиз” ЕООД

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между:

“ВТК Сервиз” ЕООД, с ЕИК 147119731 и адрес на регистрация: гр.Бургас 8000, ул. „Фердинандова” № 108, п.к. 8, тел./факс: 056 840 147,  e-mail: codemen@abv.bg, наричано по-долу за краткост в настоящите Общи условия ДОСТАВЧИК (Дружеството/ВТК Сервиз), от една страна,

 и лицето, съгласило се с настоящите "Общи условия", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ от друга, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин ”vtkserviz.com”(собственост на Дружеството)

С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.vtkserviz.comcе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

 

1. ДЕФИНИЦИИ

VTKSERVIZ  - "ВТК сервиз" ЕООД е търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 108, п.к.8  с ЕИК 147119731.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.vtkserviz.com

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;

Клиент – физическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

Документ – настоящите общи условия.

Брошура/известия/съобщения - понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услугиили промоции предлагани от страна на „ВТК сервиз” ЕООД в определен период от време, без обвързване на „ВТК сервиз” ЕООД с предоставената информация.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс  на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на "ВТК сервиз" ЕООД,съдържаща информация за потребителя, изисквана отvtkserviz.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителяи "ВТК сервиз" ЕООД.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия при които Потребител или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между „ВТК сервиз” ЕООД и Потребител/ Клиент.

2.2. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.vtkserviz.com .

2.3. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугитена „ВТК сервиз” ЕООД или всяко друго лице с което „ВТК сервиз” ЕООДI има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.4. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

2.4.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които „ВТК сервиз” ЕООД предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на „ВТК сервиз” ЕООД (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на „ВТК сервиз” ЕООД.

2.4.2. Служител на „ВТК сервиз” ЕООД ще изтрие цялата лична информация от наличната база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.4.3.Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.5. Клиентът / Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.6. За да упражни правото, описано в чл. 2.4, Потребителят / Клиентът може да се свърже с „ВТК сервиз” ЕООД или да използва интернет връзките, които е получил от www.vtkserviz.com за тази цел.

2.7. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към „ВТК сервиз” ЕООД.

2.8. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към „ВТК сервиз” ЕООД и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка,”ВТК сервиз” ЕООД ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Интернет страницата е адресирана само към Потребители и Клиенти, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на „ВТК сервиз” ЕООД, без огледна причината. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на „ВТК сервиз” ЕООД или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което „ВТК сервиз” ЕООД притежава разрешение за ползване.

3.2.Потребителят или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на „ВТК сервиз” ЕООД, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън www.vtkserviz.com , премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на „ВТК сервиз” ЕООД.

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между „ВТК сервиз” ЕООД и Потребителя или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на „ВТК сервиз” ЕООД  към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Всяко използване на съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

4. Контакт

4.1. „ВТК сервиз” ЕООД публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Потребител или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Потребителят или Клиентът позволява на служител от„ВТК сервиз” ЕООД да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава представител на „ВТК сервиз” ЕООД да осъществи обратна връзка с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на email известия, адресирани до „ВТК сервиз” ЕООД се извършват електронно, чрез телефон или други налични за Потребителя или Клиента средства, което представлява презумпция, че Потребителят или Клиентът се съгласява да получава известия от „ВТК сервиз” ЕООД по електронен път и / или по телефон, включително email комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. „ВТК сервиз” ЕООД си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. Брошури, известия и съобщения

5.1. Когато Потребител или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия от „ВТК сервиз” ЕООД.

5.2. Цялата информация получена от Потребител или Клиент с цел да се изпращат Брошури и/или Известия ще бъде използвана от „ВТК сервиз” ЕООД в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия от страна на Потребителя или Клиента може да бъде направен по всяко време чрез свързване с „ВТК сервиз” ЕООД според  данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът или Потребителят отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. „ВТК сервиз” ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Потребител или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на „ВТК сервиз” ЕООД или допълнително известие.

5.6. „ВТК сервиз” ЕООД няма да включва в Брошурите и/или Известията към Член или Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с „ВТК сервиз” ЕООД по време на изпращането на Брошурата и/или Известието.

5.7. С приемане на този Документ всеки Потребител или Клиент се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от „ВТК сервиз” ЕООД, осъществявани със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от „ВТК сервиз” ЕООД.

5.8. Информация за контактите на отделен Потребител или Клиент ще бъде използвана от „ВТК сервиз” ЕООД в рамките поставени от политиката на поверителност.  „ВТК сервиз” ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител или Клиент без всякакви бъдещи ангажименти от страна на „ВТК сервиз” ЕООД и без допълнително известие.

5.9. Всеки Потребител или Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от „ВТК сервиз” ЕООД за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време(от 09:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък) на телефон: 0887381423или като изпрати emailна codemen@abv.bg

Количка

Количката е празна.